Reinen som paraplyart

Reinen har gjennom tidene har vore så viktig for menneska at han i seg sjølv fredar og beskyttar jorda han går på. Sidan han treng store areal for å overleve, vil òg mange andre artar få sikra sine livsområde ved at me tek vare på villreinen. Me seier difor at villreinen er ein paraplyart. Fleire av villreinområda er også verna for å ta vare på til reinen. I dag finn me villrein i fjella frå Forelhogna, Rondane og Dovre i nord og sør til Setesdalsheiane.

Der reinen går er jorda freda.

Vil du vite mer? Nå er boka her: